Treći nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama prema Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promjenama (TNC)

Apr 26, 2017

U toku je izrada Trećeg nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama prema Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promjenama (TNC).

Primarni cilj projekta je ispunjavanje obaveza Crne Gore ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) kroz izradu Trećeg nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama. Projekat će takođe pomoći izgradnji nacionalnih kapaciteta za ispunjavanje obaveza Crne Gore prema Konvenciji na kontinuiranoj osnovi, dok će dodatno raditi na podizanju nivoa javne svijesti o pitanjima klimatskih promjena, u cilju veće integracije ovih pitanja u nacionalne i sektorske politike, strategije i programe.

Projekat se realizuje kroz sljedeće komponente:

Komponenta 1: Ažuriranje dijela koji se odnosi na nacionalne okolnosti i institucionalni okvir, a koji je relevantan za pripremu nacionalnih izvještaja o klimatskim promjenama.

Komponenta 2: Priprema inventara gasova sa efektom staklene bašte za period 2016-2018.

Komponenta 3: Procjena ranjivosti i prilagođavanja na klimatske promjene, analize za prioritetne sektore, kao i planovi koji sadrže odgovarajuće mjere za prilagođavanje na klimatske promjene.

Komponenta 4: Ažuriranje izvještaja o mitigacionim politikama i mjerama.

Komponenta 5: Ostale informacije relevantne za klimatske promjene i UNFCCC, posebno u oblasti nacionalnog zakonodavstva i podizanja nivoa svijesti o klimatskim promjenama

Komponenta 6: Identifikovanje i procjena ograničenja, nedostataka i potreba vezanih za finansijske i tehnološke kapacitete.

Komponenta 7: Kompilacija podataka, izrada finalnog izvještaja i njegovo podnošenje Sekretarijatu Konvencije.

Projekat je otpočeo sa implementacijom u junu 2016. godine i trajaće do maja 2020. godine, a finansira se od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).