Pariski sporazum

U okviru 21. konferencije Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama (COP21), održane u Parizu, u periodu od 30. novembra do 12.decembra 2015. godine, postignut je istorijski važan dogovor u oblasti klimatskih promjena – Pariski sporazum.

22. aprila 2016. godine predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, potpisao je Pariski sporazum na svečanom događaju u organizaciji Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki Muna, u Njujorku. Potpisivanje Sporazuma predstavlja potvrdu posvećenosti naše zemlje rješavanju globalnog problema klimatskih promjena. U toku su aktivnosti Direktorata, kako bi Crna Gora ratifikovala Sporazum u prvoj polovini 2017. godine

Pariškim sporazumom, koji predstavlja sveobuhvatan, pravno obavezujući dokument, se uspostavlja cilj ograničenja porasta temperature na značajno ispod 2 stepena Celzijusa, u odnosu na pred-industrijski nivo, uz obavezu ulaganja napora, kako bi se taj porast ograničio na 1.5 stepeni Celzijusa.

Pariški sporazum je relevantan za sve članice Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, između ostalih i za Crnu Goru i predstavlja jedan od glavnih instrumenata za postizanje globalnog cilja u borbi protiv negativnih efekata klimatskih promjena.  PREUZMI DOKUMENT

Izvještaji / Strategija:

Ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos iz 2020. godine (NDC)

SAOPŠTENJE: Crna Gora planira da do 2030. godine smanji emisiju gasova s efektom staklene bašte za 35%. Crna Gora je ažurirala svoj Nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) i obavezala se da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 35%. Vlada Crne...

Ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan

Analiza potencijala za ublažavanje klimatskih promjena (mitigaciju) sprovedena u drugom dvogodišnjem ažuriranom izvještaju (SBUR) predstavlja nastavak dosadašnjih politika, akcija i mjera mitigacije, koje su prethodno urađene prvenstveno za potrebe Prvog dvogodišnjeg...

MRV Sistem

U okviru izrade Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja (SBUR) razvijen je koncept nacionalnog sistema za Monitoring, izvještavanje i verifikaciju (MRV), kojim se definišu uloge i odgovornosti svih aktera u procesu izvještavanja na međunarodnom (UNFCCC, EU) i...

Kigali amandman

Crna Gora je u novembru 2018. donijela Zakon o potvrđivanju amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, tzv. Kigali amandman. Kigali amandman Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač stupio je na snagu 1....