Niskokarbonski turizam u Crnoj Gori

Sep 5, 2019

Karbonski neutralan turizam je grana turizma koja se razvija odnedavno, a koja je dopadljiva turistima koji žele da minimiziraju karbonski otisak svog putovanja. U sve većoj mjeri društvo počinje da brine o uticaju koji naše aktivnosti imaju na svijet u kom živimo i na mogućnost planete da izdrži kontinuirani razvoj. Postoji rast svijesti o karbonskom otisku turizma kako u turističkoj privredi tako i među turistima
Sam koncept niskokarbonskog turizma je novijeg datuma i privreda i dalje traži model razvoja niskokarbonskog turizma u kontekstu turističke privredne grane i to odabirom:
• pravca
• puta i metoda
• specifičnih mjera razvoja niskokarbonskog turizma

To znači da će novi način putovanja pribaviti turistima veću vrijednost i doživljaj kao i veće društvene, ekonomske i ekološke koristi našem društvu smanjujući karbonske emisije nastale iz aktivnosti samih turista (putovanja i smještajnih kapaciteta).
Budući da je glavni pokretač ekonomskog razvoja i investicija u Crnoj Gori sektor turizma koji je direktno i indirektno odgovoran za veliki dio GHG emisija, posebno onih koje potiču od saobraćaja i smještajnih kapaciteta. Sektor turizma doprinosi više nego jednom trećinom GDP-u i jednom polovinom kapitalnim investicijama u infrastrukturi; ovaj sektor će biti značajan, ako ne i vodeći faktor u projektovanom rastu GHG emisija.
Sa svojom raznolikom prirodom i kosmopolitskom atmosferom Crna Gora sve više i više postaje privlačna destinacija za turiste. Zbog svoje jedinstvene geogafske pozicioniranosti Crna Gora može imati neizmjerne koristi od ovog novog trenda.
Ovim projektom se nastoji da se razviju kvalitetni turističke proizvodi i usluge koje ohrabruju odgovorno ponašanje svih aktera, podižu nivo svijesti i podstiču razumijevanje i poštovanje koncepta niskokarbonskog turizma.

Link:
http://www.lowcarbonmne.me/me