MRV Sistem

Sep 9, 2019

U okviru izrade Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja (SBUR) razvijen je koncept nacionalnog sistema za Monitoring, izvještavanje i verifikaciju (MRV), kojim se definišu uloge i odgovornosti svih aktera u procesu izvještavanja na međunarodnom (UNFCCC, EU) i nacionalnom nivou.
Nacionalni MRV sistem je osmišljen da pruža stabilne i transparentne, tačne i potpune podatke u oblasti klimatskih promjena na nivou Crne Gore. Ključni ciljevi uspostavljanja MRV sistema su da omogući:

• prikupljanje podataka o klimatskim promjenama u Crnoj Gori (npr. GHG emisije, osjetljive tačke i uticaji), kao i aktivnostima na uklanjanju GHG, nisko-karbonskom razvoju, novim ekonomskim mogućnostima;
• osnovu za donošenje odluka i da izvještava o napretku Crne Gore u adaptaciji i ublažavanju, kao i o njenim ambicijama, djelovanjima i potrebnoj podršci (uključujući i finansiranje);
• pružanje tehničkih savjeta i smjernica u pogledu implementiranja akcija na nacionalnom nivou, te kompanijama i građanima o klimatskim promjenama, djelovanjima i napretku;
• pružanje transparentnih i kvalitetnih izvještaja (npr. Nacionalni izvještaji, BUR, NDC).

MRV sistemom će se takođe težiti da se obezbijedi da djelovanja usmjerena na klimatske promjene nisu u konfliktu sa ciljevima održivog razvoja. Za to je potrebno transparentno odlučivanje koje je bazirano na dovoljno informacija, i koje do maksimuma dovodi sinergiju između djelovanja u oblasti promjene klime (Cilj održivog razvoja 13) i drugih ciljeva održivog razvoja.

Više o nacionalnom MRV sistemu možete naći u fajlu:
SBUR-Poglavlje 5 MRV