Mjere ublažavanja

Ova aktivnost će za rezultat imati ažururano poglavlje o mjerama za ublažavanje klimatskih promjena u Crnoj Gori koje će primjenom modela prikazati potencijalna kretanja emisije do 2020. godine i u sve to integrisati nalaz o ekonomskom razvoju i posebnim mjerama i projektima za ublažavanje klimatskih promjena. Aktivnosti će podržati prikupljanje podataka, izradu scenarija, analize tekućih i potencijalnih mjera ublažavanja (uključujući i dodatu analizu rentabilnosti).
Krajnja namjena ove aktivnosti biće da se identifikuju mjere za ublažavanje efekata klimatskih promjena koje će kao takve biti cjenovno efikasne i koje mogu da primjenjuju različiti subjekti u Crnoj Gori – a to podrazumijeva i identifikovanje katalog mjera za ublažavanje klimatskih promjena na nacionalnom nivou.

Ovo poglavlje Druge Nacionalne Komunikacije će inkorporirati nalaze iz projekata koji su finansirani iz donatorskih projekata u Crnoj Gori i uključiće informacije o potencijalno važnoj ulozi lokalne vlade u aktivnostima na ublažavanju.

Izvještaji / Strategija:

Ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos iz 2020. godine (NDC)

SAOPŠTENJE: Crna Gora planira da do 2030. godine smanji emisiju gasova s efektom staklene bašte za 35%. Crna Gora je ažurirala svoj Nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) i obavezala se da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 35%. Vlada Crne...

Ublažavanje klimatskih promjena i akcioni plan

Analiza potencijala za ublažavanje klimatskih promjena (mitigaciju) sprovedena u drugom dvogodišnjem ažuriranom izvještaju (SBUR) predstavlja nastavak dosadašnjih politika, akcija i mjera mitigacije, koje su prethodno urađene prvenstveno za potrebe Prvog dvogodišnjeg...

MRV Sistem

U okviru izrade Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja (SBUR) razvijen je koncept nacionalnog sistema za Monitoring, izvještavanje i verifikaciju (MRV), kojim se definišu uloge i odgovornosti svih aktera u procesu izvještavanja na međunarodnom (UNFCCC, EU) i...

Kigali amandman

Crna Gora je u novembru 2018. donijela Zakon o potvrđivanju amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, tzv. Kigali amandman. Kigali amandman Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač stupio je na snagu 1....