Ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos iz 2020. godine (NDC)

Jun 24, 2021

SAOPŠTENJE: Crna Gora planira da do 2030. godine smanji emisiju gasova s efektom staklene bašte za 35%.
Crna Gora je ažurirala svoj Nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) i obavezala se da do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 35%.
Vlada Crne Gore je 3. juna 2021. godine usvojila Izvještaj za pripremu ažuriranog nacionalnog utvrđenog doprinosa (NDC) iz 2020. godine. Ažurirani nacionalni utvrđeni doprinos (NDC), je obaveza preuzeta prema Okvirnoj Konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim pomjenama (UNFCCC) po Pariskom sporazumu, i predstavlja političko obavezivanje da se emisije gasova sa efektom staklene bašte smanje do 35% do 2030. godine. Sadrži informacije o nacionalnim okolnostima, procesu planiranja, pretpostavkama i metodološkim pristupima za koje postoje realistične prilike da budu implementirane. Scenario emisija po NDC-ju pedviđa smanjenje emisija od 35% u poređenju sa nivoom emisija iz 1990. godine, koja se smatra referentnom.NDC koji je Crna Gora izradila je pravedan i ambiciozan jer ima za cilj da obezbijedi dodatno smanjenje nacionalnih emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), a da istovremeno zadovolji potrebe zemlje za ekonomskim razvojem, omogućavajući na taj način izvodljivo kretanje u pravcu dugoročne dekarbonizacije.

Ciljne vrijednosti NDC-ja predložene u ovom izvještaju baziraju se na već postojećim mjerama, za koje postoje realistične procjene u pogledu implementacije. Dakle, izvedena ciljna vrijednost NDC-ja nije pripremljena sa namjerom da se postigne dugoročan cilj, kao što je klimatska neutralnost do sredine vijeka, ali se prepoznaje da je ovaj dugoročni nisko-karbonski razvoj potreban da bi se pružila podrška Pariskom sporazumu i da bi se izvršilo usklađivanje sa ambicijom u okviru Zelenog sporazuma za Zapadni Balkan. Preporučuje se da Crna Gora elaborira strategiju dugoročnog nisko-karbonskog razvoja i da analizira kako i kada se klimatska neutralnost može postići.
Vlada Crne Gore je u procesu ažuriranja svog Nacionalno utvrđenog doprinosa imala podršku Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori. UNDP se, u okviru svog „klimatskog obećanja“ obavezao da će pomoći Crnoj Gori da revidira NDC. Najveći broj predloženih mjera odnosi se na sektore energetike, zatim industrije i otpada.

Ažurirani nacionalno utvrđeni doprinos (NDC) za Crnu Goru

Background Report (eng)

NDC (eng)