Adaptacija na klimatske promjene kroz upravljanje rizicima od poplava u zemljama Zapadnog Balkana (CCAWB II)

Feb 26, 2017

U periodu od 6. do 17. novembra 2017. u Bonu je održana 23. Konferencija Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime (COP 23).Delegaciju Crne Gore na ovom zasijedanju predvodio je Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, a ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma učesnici su bili državni sekretar Saša Radulović, generalni direktor Direktorata za klimatske promjene Srđan Mugoša, rukovodilac Direkcije za međunarodnu saradnju Andrej Lakić i savjetnica u Direktoratu za klimatske promjene Milica Mudreša.

Dvadesettreće zasijedanje Konferencije strana ugovornica (COP 23) Okvirne konvencije UN o promjeni klime(UNFCCC), obuhvatilo je: 23. zasijedanje Konferencije strana ugovornica (COP 23) Okvirne konvencije UN o promjeni klime (UNFCCC), 13. zasijedanje strana ugovornica Kjoto Protokola (CMP 13), Drugi dio prve Konferencije strana ugovornica Pariskog sporazuma (CMA 1.2), 47. sjednicu Pomoćnog organa Konvencije za nauku i tehnologiju (SBSTA 47), 47. zasijedanje Pomoćnog organa Konvencije za implementaciju (SBI 47), četvrti dio prve sjednice Ad hoc radne grupe za Pariski sporazum (APA 1.4), kao i segment Konferencije na visokom nivou

Konferencija predstavlja korak naprijed u implementaciji Pariskog sporazuma u širokom spektru pitanja. Posebna pažnja je posvećena organizacionim pitanjima, jačanju nacionalnih kapaciteta za primjenu Sporazuma i dugoročnom finansiranju klimatske akcije. Takođe, diskusije su se fokusirale na izgradnju klimatski otpornih društava, kao i na naročito ranjive sektore i regione, izloženost najsiromašnijih i rodnu ravnopravnost u okviru klimatskih politika država. Važne sesije su održane u cilju ohrabrivanja država u donošenju ambicioznijih Nacionalno utvrđenih doprinosa, pitanjima transparentnosti i jačanju povjerenja među državama.

Crna Gora je jedna od 170 država koja je ratifikovala Pariski sporazum. Delegacija Crne Gore, predstavila je nacionalne domete u klimatskoj politici, trenutne aktivnosti na brzoj implementaciji Pariskog sporazuma i naredne planove na putu Crne Gore ka karbon-neutralnom društvu. Crna Gora se zalaže da države unapređuju planove u smanjenju svojih emisija, kao i za jačanje finansijskih mehanizama za podršku nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju od strane visoko razvijenih zemalja i mehanizama za transfer znanja i niskokarbonskih tehnologija.